Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Stichting

Inleiding

Onderstaand een aantal gegevens betreffende de Stichting Gods Liefde Maakt Vrij, zoals de hoofdlijnen van het beleidsplan, de samenstelling van het bestuur en de verantwoording over 2022.

Naam
Stichting Gods Liefde Maakt Vrij

RSIN/fiscaal identificatienummer
853881790

KvK-nummer
60374152

Contactgegevens
Een adres in Nederland

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Doelstelling
Het kosteloos verlenen van pastorale hulp, op het gebied van genezing, bevrijding en herstel aan christenen in nood.
Het kosteloos verspreiden van kennis over de geestelijke wereld door middel van cursussen, lezingen, een website en anderszins.
Het bevorderen van de samenwerking tussen kerken ten aanzien van de bovengenoemde onderwerpen.
Het verwerven van financiële middelen om de bovenstaande activiteiten mogelijk te maken.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening zal altijd worden besteed conform de doelstelling van de Stichting.

De wijze waarop de Stichting geld werft
De mensen die geholpen zijn door de Stichting kunnen een vrijwillige gift geven.
Andere personen en instellingen (zoals kerken) die het werk van de Stichting willen steunen, kunnen eveneens bijdragen d.m.v. een gift.

Het beheer van de financiën van de Stichting
Jaarlijks legt de Stichting via de website verantwoording af waaraan de binnengekomen giften van het afgelopen jaar zijn besteed.
De leden van het bestuur van de Stichting kunnen niet over het geld van de Stichting beschikken. In de statuten van de Stichting staat dat voor de leden van het bestuur gelijkheid van stemmen geldt.

De besteding van de giften
Naast de kosten voor de trainingen voor de teamleden, zijn er o.a. uitgaven voor de aanschaf van lesmateriaal (o.a. boeken), de hosting en het onderhoud van de website, kosten KvK, bankkosten en kosten voor de teambuilding.
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: F. Klootwijk
Secretaris: S.P.E. Merkestijn
Penningmeester: I.M. de Gelder-Hilhorst

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Een vergoeding voor de gemaakte onkosten is mogelijk (hier is echter nog nooit gebruik van gemaakt).
Voor de vrijwilligers die werkzaam zijn voor de Stichting geldt hetzelfde beleid.

Jaarverslag 2022

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Stichting en een financiële verantwoording over 2022 vind je hier (opent als PDF-bestand).

Privacyverklaring

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Stichting Gods Liefde Maakt Vrij de wettelijke verplichting de hulpvrager te informeren welke privacygevoelige gegevens worden verzameld en met welk doel. U vindt de informatie hierover in deze privacyverklaring (wordt gedownload als PDF-bestand).